Estudi estadístic de les tonalitats:
Portada

Índex principal

L'obra de Mozart. Índex

Annexos. ÍndexMúsica vocal religiosa
Música vocal no religiosa
Lieder i cànons
Música per a orquestra
Concerts
Sonates religioses
Divertiments
Música de cambra
Música per a piano
Suplement
 

   

Signatura de Mozart. 1790

 

 

 • PERCENTATGES. Anuals i acumulats.
  • Tonalitat Major:
   Do major, Sol major, Re major, La major, Mi major,
   Si major, Fa major, Sib major, Mib major, Lab major.
  • Tonalitat menor:
   la menor, mi menor, si menor, fa# menor, do# menor,
   sol# menor, re menor, sol menor, do menor i fa menor.  
 • GRÀFIQUES dels percentatges. Anuals i acumulats.

  • Tonalitat Major:
   Do major, Sol major, Re major, La major, Mi major,
   Si major, Fa major, Sib major, Mib major, Lab major.

  • Tonalitat menor:
   la menor, mi menor, si menor, fa# menor, do# menor,
   sol# menor, re menor, sol menor, do menor i fa menor.
NÚMEROS DEL «KÖCHEL VERZEICHNIS» ANALITZATS:
299

1a, 1b, 1c, 1d, 1(1e), 1f, 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 15k, 15l, 15m, 15n, 15o, 15p, 15q, 15r, 15s, 15t, 15u, 15v, 15w, 15x, 15y, 15z, 15aa, 15bb, 15cc, 15dd, 15ee, 15ff, 15gg, 15hh, 15ii, 15kk, 15ll, 15mm, 15nn, 15oo, 15pp, 15qq, 15rr, 15ss, 16, 16a, 19, 19a, 19b, 21(19c), 19d, 20, 21a, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33d, 33B, 33e, 33f, 33g, 36(33i), 34, 37, 39, 40, 41, 41e, 67(41h), 68(41i), 69(41k), 76(42a), 43, 43a, 45, 45a, 45b, 46d, 46e, 47, 139(47a), 117(66a), 49(47d), 53(47e), 48, 65(61a), 70(61c), 62, 100(62a), 63, 99(63a), 64, 66, 141(66b), 66c, 66d, 66e, 71, 72a, 73, 143(73a), 78(73b), 88(73c), 79(73d), 77(73e), 80(73f), 123(73g), 94(73h), 89a1(73i), 89(73k), 81(73l), 97(73m), 95(73n), 82(73o), 83(73p), 84(73q), 85(73s), 122(73t), 44(73u), 86(73v), 73w, 74g, 74, 74b, 108(74d), 109(74e), 72(74f), 75, 110(75b), 90, 116(90a), 120(111a), 96(111b), 112, 113, 114, 381(123a), 124, 144(124a), 145(124b), 147(125g), 148(125h), 125, 136(125a), 137(125b), 138(125c), 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 155(134a), 156(134b), 161+163(141a), 246b(320B), 157, 158, 165(158a), 159, 160(159a), 186(159b), 166(159d), 184(161a), 199(161b), 162, 181(162b), 115(166d), 223(166e), 166f, 166g, 166h, 167, 185(167a), 205(167A), 189(167b), 290(167AB), 168, 168a, 169, 170, 171, 172, 173, 180(173c), 182(183dA), 183(173dB), 174, 175, 140, 201(186a), 202(186b), 358(186c), 191(186e), 281(189f), 195(186d), 194(186h), 203(189b), 237(189c), 197, 190(186E), 193(186g), 179(189a), 279(189d), 200(189k), 192(186f), 280(189e), 198, 282(189g), 283(189h), 220(196b), 196a, 222(205a), 209, 209a, 210, 217, 121(207a), 102(213c), 204(213a), 215(213b), 214, 196d, 206a, 207, 211, 216, 218, 219, 212, 196e, 196f, 196g, 213, 292(196c), 284(205b), 262(246a), 258, 259, 257, 243, 260(248a), 258a, 255, 256, 239, 250(248b), 249, 286(269a), 101(250a), 261, 238, 242, 246, 241, 224(241a), 225(241b), 244, 245, 263, 240, 252(240a), 188(240b), 253, 247, 248, 251, 254...
 

CATÀLEG CRONOLÒGIC DELS KV. ANALITZATS:

1761: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i 1f.
1762: 2, 3, 4, i 5.
1763: 5a, 5b, 6, 7, 8 i 9.
1764: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 15k, 15l, 15m, 15n, 15o, 15p, 15q, 15r, 15s, 15t, 15u, 15v, 15w, 15x, 15y, 15z, 15aa, 15bb, 15cc, 15dd, 15ee, 15ff, 15gg, 15hh, 15ii, 15kk, 15ll, 15mm, 15nn, 15oo, 15pp, 15qq, 15rr, 15ss i 16.
1765:
16a, 19, 19a, 19b, 19d, 20, 21(19c), 21a, 22 i 23.
1766:
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33d, 33e, 33f,33g, 36(33i), 34 i 33B.
1767:
37, 39, 40,41, 41e, 67(41h), 68(41i), 69(41k), 76(42a), 43 i 43a.
1768:
45, 45a, 45b, 46d, 46e, 47, 139(47a), 117(66a), 49(47d), 53(47e) i 48.
1769:
65(61a), 70(61c), 62, 100(62a), 63, 99(63a), 64, 66, 141(66b), 66c, 66d i 66e.
1770:
71, 72a, 73, 143(73a), 78(73b), 88(73c), 79(73d), 77(73e), 80(73f), 123(73g), 94(73h), 89a1(73i), 89(73k), 81(73l), 97(73m), 95(73n), 82(73o), 83(73p), 84(73q), 85(73s), 122(73t), 44(73u), 86(73v), 73w, 74g i 74.
1771:
74b, 108(74d), 109(74e), 72(74f), 75, 110(75b), 90, 116(90a), 120(111a), 96(111b), 112, 113 i 114.
1772:
381(123a), 124, 144(124a), 145(124b), 147(125g), 148(125h), 125, 136(125a), 137(125b), 138(125c), 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 155(134a), 156(134b) i 161+163(141a).
1773:
246b(320B), 157, 158, 165(158a), 159, 160(159a), 186(159b), 166(159d), 184(161a), 199(161b), 162, 181(162b), 115(166d), 223(166e), 166f, 166g, 166h, 167, 185(167a), 205(167A), 189(167b), 290(167AB); 168, 168a, 169, 170, 171, 172, 173, 180(173c), 182(173dA), 183(173dB), 174, 175 i 140.
1774: 201(186a), 202(186b), 358(186c), 191(186e),281(189f), 195(186d), 194(186h), 203(189b), 237(189c), 197, 190(186E), 193(186g), 179(189a), 279(189d), 200(189k), 192(186f), 280(189e), 198, 282(189g) i 283(189h).
1775: 220(196b), 196a, 222(205a), 209, 209a, 210, 217, 121(207a),102(213c), 204(213a), 215(213b), 214, 196d, 206a, 207, 211, 216, 218, 219, 212, 196e, 196f, 196g, 213, 292(196c) i  284(205b). 
1776:
262(246a), 258, 259, 257, 243, 260(248a), 258a, 255, 256, 239, 250(248b), 249, 286(269a), 101(250a), 261, 238, 242, 246, 241, 224(241a), 225(241b), 244, 245, 263, 240, 252(240a), 188(240b), 253, 247, 248, 251 i 254.
 

NÚMEROS DEL KV. AGRUPATS PER TONALITAT:

Do major:
1a, 1b, 1f, 5a, 6, 14, 15b, 15f, 15g, 15n, 15s, 15rr, 15ss, 19b, 21(19c), 19d, 28, 33f, 34, 46d, 47, 117(66a), 66, 141(66b), 88(73c), 73, 108(74d), 96(111b), 128, 157, 162, 115(166d), 223(166e), 166f, 166h, 167, 170, 190(186E), 193(186g), 179(189a), 279(189d), 200(189k), 210, 102(213c), 214, 262(246a), 258, 259, 257, 258a, 246, 263, 188(240b),

La menor:
15k, 16a, 85(73s), 44(73u),

Sol major:
1(1e), 9, 11, 15c, 15e, 15p, 15y, 24, 27, 33d, 41, 45a, 49(47d), 70(61c), 63, 143(73a), 80(73f), 89(73k), 74, 72a, 72(74f), 110(75b), 124, 129, 156(134b), 199(161b), 180(173c), 140, 283(189h), 220(196b), 196a, 217, 216, 241,

Mi menor:

Re major:
7, 15d, 15o, 15bb, 19, 25, 29, 36(33i), 40, 69(41k), 45, 48, 62, 100(62a), 64, 66c, 94(73h), 81(73l), 97(73m), 95(73n), 84(73q), 73w, 120(111a), 381(123a),144(124a), 148(125h), 136(125a), 131, 133, 155(134a), 161+163(141a), 246b(320B), 181(162b), 166g, 185(167a), 205(167A), 189(167b), 290(167AB), 175, 195(186d), 194(186h), 203(189b), 237(189c), 197, 202(186b), 209, 209a, 121(207a), 204(213a), 215(213b), 211, 218, 284(205b), 260(248a), 256, 239, 250(248b), 249, 286(269a), 245, 251,

Si menor:

La major:
12, 15i, 15l, 21a, 23, 89a1(73i), 114, 134, 169, 201(186a), 219, 225(241b),

Fa sostingut menor:

Mi major:
74b,

Do sostingut menor:
Si major:
Sol sostingut menor:

Fa major:
1c, 1d, 2, 4, 5, 13, 15a, 15h, 15m, 15t, 15v, 15x, 15hh, 15nn, 15oo, 19a, 30, 33, 33g, 33B, 37, 41e, 76(42a), 43, 43a, 46e, 53(47e), 71, 82(73o), 116(90a), 75, 112, 145(124b), 147(125g), 138(125c), 130, 158, 165(158a), 168, 168a, 192(186f), 280(189e), 198, 196d, 206a, 213, 255, 101(250a), 242, 224(241a), 244, 253, 247, 248,

Re menor:
15u, 65(61a), 86(73v), 90, 173, 222(205a),

Si bemoll major:
3, 5b, 8, 10, 15, 15q, 15w, 15aa, 15gg, 15ii, 15ll, 15pp, 22, 31, 33e, 39, 68(41i), 45b, 99(63a), 66d, 66e, 79(73d), 123(73g), 74g, 109(74e), 125, 137(125b), 127, 159, 186(159b), 172, 182(173dA), 174, 358(186c), 191(186e), 281(189f), 240, 254, 238,

Sol menor:
15r, 20, 183(173dB),

Mi bemoll major:
15cc, 15ee, 15kk, 15mm, 15qq, 16, 26, 67(41h), 78(73b), 77(73e), 83(73p), 122(73t),113, 132, 160(159a), 166(159d), 184(161a), 171, 282(189g), 196e, 243, 261, 252(240a),

Do menor:
15z, 139(47a),

La bemoll major:
15dd, 15ff,

Fa menor:
 

QUADRE DE LES TONALITATS UTILITZADES CADA ANY:

  DoM SolM ReM LaM MiM SiM FaM SibM MibM LabM Lam Mim Sim Fa#m Do#m Sol#m Rem Solm Dom Fam
1761                                        
1762                                        
1763                                        
1764                                        
1765                                        
1766                                        
1767                                        
1768                                        
1769                                        
1770                                        
1771                                        
1772                                        
1773                                        
1774                                        
1775                                        
1776                                        
1777                                        
1778                                        
1779                                        
1780                                        
1781                                        
1782                                        
1783                                        
1784                                        
1785                                        
1786                                        
1787                                        
1788                                        
1789                                        
1790                                        
1791                                        
 

PERCENTATGES:

• TONALITAT MAJOR (TM)

  Anuals: Acumulats:

1761:
1762:

1763:
1764:
1765:
1766:
1767:
1768:
1769:
1770:
1771:
1772:
1773:
1774:
1775:
1776:
1777:
1778:
1779:
1780:
1781:
1782:
1783:
1784:
1785:
1786:
1787:
1788:
1789:
1790:
1791:
6 KV: 6 de 6 en TM = 100 %.
4 KV: 4 de 4 en TM = 100 %.
6 KV: 6 de 6 en TM = 100 %.
50 KV: 46 de 50 en TM = 92 %.
10 KV: 8 de 10 en TM = 80 %.
16 KV: 16 de 16 en TM = 100 %.
11 KV: 11 de 11 en TM = 100 %.
11 KV: 10 de 11 en TM = 90.9 %.
12 KV: 11 de 12 en TM = 91.7 %.
26 KV: 23 de 26 en TM = 88.5 %.
13 KV: 12 de 13 en TM = 92.3 %.
21 KV: 21 de 21 en TM = 100 %.
35 KV: 33 de 35 en TM = 94.3 %.
20 KV: 20 de 20 en TM = 100 %
26 KV: 25 de 26 en TM = 96.2 %
32
KV: 32 de 32 en TM = 100 %
6 KV: 6 de 6 en TM = 100 %.
10 KV: 10 de 10 en TM = 100 %.
16 KV: 16 de 16 en TM = 100 %.
66 KV: 62 de 66 en TM = 93.9 %
76 KV: 70 de 76 en TM = 92.1 %.
92 KV: 86 de 92 en TM = 93.5 %.
103 KV: 97 de 103 en TM = 94.2 %.
114 KV: 107 de 114 en TM = 93.9 %.
126 KV: 118 de 126 en TM = 93.6 %.
152 KV: 141 de 152 en TM = 92.8 %.
165 KV: 153 de 165 en TM = 92.7 %.
186 KV: 174 de 186 en TM = 93.5 %.
221 KV: 207 de 221 en TM = 93.7 %.
241 KV: 227 de 241 en TM = 94.2 %
267
KV: 252 de 267 en TM = 94.4 %
299
KV: 284 de 299 en TM = 95 %


• DO MAJOR (DOM)

  Anuals: Acumulats:

1761:
1762:

1763:
1764:
1765:
1766:
1767:
1768:
1769:
1770:
1771:
1772:
1773:
1774:
1775:
1776:
1777:
1778:
1779:
1780:
1781:
1782:
1783:
1784:
1785:
1786:
1787:
1788:
1789:
1790:
1791:
6 KV: 3 de 6 en DOM = 50 %.
4 KV: 0 de 4 en DOM = 0 %.
6 KV: 2 de 6 en DOM = 33.3 %.
50 KV: 8 de 50 en DOM = 16 %.
10 KV: 3 de 10 en DOM = 30 %.
16 KV: 3 de 16 en DOM = 18.7 %.
11 KV: 0 de 11 en DOM = 0 %.
11 KV: 3 de 11 en DOM = 27.3 %.
12 KV: 2 de 12 en DOM = 16.7 %.
26 KV: 2 de 26 en DOM = 7.7 %.
13 KV: 2 de 13 en DOM = 15.4 %.
21 KV: 1 de 21 en DOM = 4.8 %.
35 KV: 8 de 35 en DOM = 22.9 %.
20 KV: 5 de 20 en DOM = 25 %
26
KV: 3 de 26 en DOM = 11.5 %
32
KV: 8 de 32 en DOM = 25 %
6 KV: 3 de 6 en DOM = 50 %.
10 KV: 3 de 10 en DOM = 30 %.
16 KV: 5 de 16 en DOM = 31.2 %.
66 KV: 13 de 66 en DOM = 19.7 %
76 KV: 16 de 76 en DOM = 21 %.
92 KV: 19 de 92 en DOM = 20.6 %.
103 KV:19 de 103 en DOM = 18.4 %.
114 KV: 22 de 114 en DOM = 19.3 %.
126 KV: 24 de 126 en DOM = 19 %.
152 KV: 26 de 152 en DOM = 17.1 %.
165 KV: 28 de 165 en DOM = 17 %.
186 KV: 29 de 186 en DOM = 15.6 %.
221 KV: 37 de 221 en DOM = 16.7 %.
241 KV: 42 de 241 en DOM = 17.4 %
267
KV: 45 de 267 en DOM = 16.8 %
299
KV: 53 de 299 en DOM = 17.7 %


• SOL MAJOR (SOLM)

  Anuals: Acumulats:

1761:
1762:

1763:
1764:
1765:
1766:
1767:
1768:
1769:
1770:
1771:
1772:
1773:
1774:
1775:
1776:
1777:
1778:
1779:
1780:
1781:
1782:
1783:
1784:
1785:
1786:
1787:
1788:
1789:
1790:
1791:
6 KV: 1 de 6 en SOLM = 16.7 %.
4 KV: 0 de 4 en SOLM = 0 %.
6 KV: 1 de 6 en SOLM = 16.7 %.
50 KV: 5 de 50 en SOLM = 10 %.
10 KV: 0 de 10 en SOLM = 0 %.
16 KV: 3 de 16 en SOLM = 18.7 %.
11 KV: 1 de 11 en SOLM = 9.1 %.
11 KV: 2 de 11 en SOLM = 18.2 %.
12 KV: 2 de 12 en SOLM = 16.7 %.
26 KV: 5 de 26 en SOLM = 19.2 %.
13 KV: 2 de 13 en SOLM = 15.4 %.
21 KV: 3 de 21 en SOLM = 14.3 %.
35 KV: 3 de 35 en SOLM = 8.6 %.
20 KV: 1 de 20 en SOLM = 5 %
26
KV: 4 de 26 en SOLM = 15.4 %
32
KV: 1 de 32 en SOLM = 3.1 %
6 KV: 1 de 6 en SOLM = 16.7 %.
10 KV: 1 de 10 en SOLM = 10 %.
16 KV: 2 de 16 en SOLM = 12.5 %.
66 KV: 7 de 66 en SOLM = 10.6 %
76 KV: 7 de 76 en SOLM = 9.2 %.
92 KV: 10 de 92 en SOLM = 10.9 %.
103 KV:11 de 103 en SOLM = 10.7 %.
114 KV: 13 de 114 en SOLM = 11.4 %.
126 KV: 15 de 126 en SOLM = 11.9 %.
152 KV: 20 de 152 en SOLM = 13.2 %.
165 KV: 22 de 165 en SOLM = 13.3 %.
186 KV: 25 de 186 en SOLM = 13.4 %.
221 KV: 28 de 221 en SOLM = 12.7 %.
241 KV: 29 de 241 en SOLM = 12 %
267
KV: 33 de 267 en SOLM = 12.4 %
299
KV: 34 de 299 en SOLM = 11.4 %


 

• RE MAJOR (REM)
 

  Anuals: Acumulats:

1761:
1762:

1763:
1764:
1765:
1766:
1767:
1768:
1769:
1770:
1771:
1772:
1773:
1774:
1775:
1776:
1777:
1778:
1779:
1780:
1781:
1782:
1783:
1784:
1785:
1786:
1787:
1788:
1789:
1790:
1791:
6 KV:                                         
4 KV:
6 KV:
50 KV:
10 KV:
16 KV
11 KV:
11 KV:
12 KV
26 KV:
13 KV
21 KV:
35 KV:
20 KV:
26
KV:
32 KV: 8 de 32 en REM = 25 %
6 KV:
10 KV:
16 KV:
66 KV:
76 KV:
92 KV:
103 KV:
114 KV:
126 KV:
152 KV:
165 KV:
186 KV:
221 KV:
241 KV:
267
KV:
299
KV: 61 de 299 en REM = 20.4 %    PERCENTATGES TOTALS:

Do major: 53 de 299= 17.7 %
Sol major: 34 de 299= 11.4 %
Re major:
61 de 299= 20.4 %
La major:
12 de 299= 4 %
Mi major:
1 de 299= 0.3 %
Si major:
0 de 299= 0 %
Fa major:
54 de 299=
18 %
Si bemoll major:
44 de 299=14.7 %
Mi bemoll major:
23 de 299= 7.7 %
La bemoll major:
2 de 299= 0.7 %
La menor: 4 de 299= 1.3 %
Mi menor:
0 de 299= 0 %
Si menor:
0 de 299= 0 %
Fa sostingut menor:
0 de 299= 0 %
Do sostingut menor:
0 de 299= 0 %
Sol sostingut menor:
0 de 299= 0 %
Re menor:
6 de 299= 2 %
Sol menor: 3 de 299= 1 %
Do menor: 2 de 299=
0.7 %
Fa menor: 0 de 299= 0 %
Tonalitat major:

284 de 299 = 95 %

Tonalitat menor:

15 de 299 = 5 %
KV. NO INCLOSOS: 67

17, 18, 32, 32a, 33a, 33b, 33c, 33h, 35, 42(35a), 38, 41a, 41b, 41c, 41d, 41f, 41g, 51(46a), 50(46b), 52(46c), 47b, 47c, 61b, 61g, 73A, 89a2(73r), 73x, 87(74a), 92, 93, 93a, 93c, 118(74c), 111, 98, 103(61d), 104(61e), 105(61f), 61h, 107, 293e, 149(125d), 150(125e), 151(125f), 164(130a), 135, 135a, 126, 115(166d), 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 187, 176, 177, 315a(315g), 91(186i), 196, 221, 208, 152(210a), 124A, 269b,
 

KV. TOTALS EN L'OBRA DE MOZART:

366 KV (299 analitzats + 67 no inclosos).
Analitzats:
299 de 366 = 81.7 %
No inclosos:
67 de 366 = 18.3 %

Última actualització:
13-12-2003
Autor de l'estudi: Pirol


 


23-12-2006

 Pàgina creada per P.F.B.